Svenska Alliansmissionen

Svenska Alliansmissionen är ett fritt, kristet, evangeliskt trossamfund med ungefär 13 600 medlemmar i ca 160 svenska församlingar. Utöver vår verksamhet i Sverige arbetar Svenska Alliansmissionen, själva och genom samarbetsorganisationer, i ett 20-tal länder runt om i världen.

Tillsammans med Jesus i världen

Vi tror att mission är en ständigt pågående rörelse i världen med ursprung i Guds hjärta. Vi vill vara en aktiv del i denna rörelse i ord och handling, nationellt och internationellt. Mission är våra rötter, vår identitet och vår framtid. Gud har betalat ett pris, och vi vill utmana varandra att låta mission få kosta.

Svenska Alliansmissionens huvuduppgift och verksamhetsidé är att 

 • berätta om Jesus på vår tids språk
 • visa Jesu kärlek i vår tids nöd och behov
 • forma en gemenskap med Jesus i centrum och plats för människan

 
För att praktiskt förverkliga sin verksamhetsidé är Svenska Alliansmissionen organiserat i tre avdelningar. Sverigeavdelningen, Internationella avdelningen samt Utbildningsavdelningen som alla finns vid samfundets huvudkontor i Jönköping.

Sverigeavdelningen

Sverigeavdelningens fokusområden är:

 • församlingsutveckling: För att hjälpa församlingar att växa och utvecklas arbetar man med Naturlig Församlingutveckling (NFU).
 • församlingsplantering: Nya församlingar startas i områden där den kristna närvaron är svag, främst i storstädernas bostadsområden.
 • stöd till anställda pastorer: Årliga utvecklingssamtal, personliga mentorer för nyutexaminerade pastorer, retreater och stöd i andra former.


Internationella avdelningen
 

”Vi vill se växande och missionerande kyrkor, Guds ord översatt och brukat, samt människor upprättade och utrustade, till förvandling av både individer och samhällen.” Drivna av denna vision och i samarbete/samförstånd med systerkyrkor och samarbetsorganisationer arbetar Svenska Alliansmissionen i 15 länder med

 • bibelöversättning och alfabetisering
 • evangelisation och församlingsplanerande
 • bibelundervisning och ledarutveckling
 • sociala utvecklingsinsatser
 • hälso- och sjukvård
 • utbildning


Utbildning

Fr.o.m. hösten 2011 driver Svenska Alliansmissionen, Pingst - fria församlingar i samverkan och Evangeliska frikyrkan en gemensam fyraårig pastors- och ledarutbildning under namnet Akademi för ledarskap och teologi (ALT). I samverkan med Mullsjö folkhögskola driver man också den internationella Volontärlinjen Global.

Stiftelser och bolag
Svenska Alliansmissionen äger camping- och konferensanläggningen Gullbrannagården tillsammans med Svenska Alliansmissionen Ungdom. Dessutom är man huvudman för Mullsjö Folkhögskola, Bödagården på norra Öland och Långserums fritidsgård några mil söder om Jönköping. Man är även delägare i den norska mediekoncernen Mentor Medier A/S som bland annat ger ut den kristna dagstidningen Dagen.

Barn- och ungdomsarbete
Den fristående organisationen Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund (SAU) stöder barn- och ungdomsarbete i de lokala församlingarna. Man arrangerar läger, kurser och andra evenemang. 

Ekumenisk samverkan
SAM är medlemsorganisation i/ huvudman för Sveriges Kristna Råd, Sveriges Frikyrkosamråd, Svenska Missionsrådet, Diakonia, Hela människan, Svenska Bibelsällskapet, Folk och Språk, m fl

Finansiering 
Verksamheten finansieras till största delen av frivilliga gåvor. Visst statligt stöd för församlingsarbete i Sverige erhålls genom Statens stöd till trossamfund. Svenska Alliansmissionen får också stöd från Sida för vissa internationella biståndsprojekt. Genom "Ge för livet" får allmänheten möjligheten att stödja Svenska Alliansmissionens sociala arbete, främst i Afrika och Asien.


Länkar till ovanstående organisationer och avdelningar finns under menyrubriken ”länkar” resp. menylänkarna ”I Sverige” och ”I världen”.

SAU >
ALT >
Mullsjö folkhögskola >

SAM bg: 140 - 0753
SAM swish: 
123 138 89 82

ALMANACKAN
TIDNINGEN AKTUELLT


Aktuellt från Alliansmissionen är en medlemstidning som ges ut fem gånger per år. 

Läs direkt →

ADRESSER

Svenska Alliansmissionen,
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Tel: 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se

SNABBLÄNKAR